Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną dzieci od 3 roku życia

Metoda symultaniczno-sekwencyjna profesor Jagody Cieszyńskiej jest sprawdzona w praktyce oraz oparta na badaniach neuropsychologicznych. Jest przeznaczona zarówno dla dzieci bardzo małych, jak i dla  tych z obniżoną sprawnością intelektualną, ryzykiem dysleksji, zaburzoną komunikacją językową. Uwzględnia etapy rozwoju mowy oraz możliwości percepcyjne dziecka. Następujące po sobie zajęcia wprowadzają w świat pisma według stopnia trudności artykułowanych głosek, biorąc pod uwagę zróżnicowania ich obrazów graficznych. Jest to metoda sylabowa, oparta na potwierdzonej w badaniach tezie, że sylaba, a nie fonem (głoska) jest najmniejszą jednostką percepcyjną. Zależność głoska-litera dziecko poznaje samoistnie po zakończeniu procesu nauki czytania. Metoda symultaniczno-sekwencyjna uczy prawidłowych nawyków i zapobiega następującym błędom popełnianym podczas nauki czytania. Jakie to błedy?

  • mówienie do dziecka „to literka em”. Zrozumienie takiej wypowiedzi wymaga wiedza metajęzykowej, której dziecko na tym etapie nauki nie posiada
  • głoskowanie, np. dy – o – my, co dziecko zapisze tak: dyomy zamiast dom. Kiedy powiemy, aby nie pisać słyszanego w głoskowaniu y w konsekwencji inny wyraz – dym, zapisze tak: dm. Spółgłoski nie da się wypowiedzieć w izolacji, zawsze towarzyszy jej element wokaliczny, np. dla głoski „m”: em, my itp., co w zapisie stwarza wspomniane wyżej problemy.

Nauka czytania sylabami tym problemom zapobiega, ponadto jest niezwykle efektywna w przypadku dzieci dysleksją.

Dlaczego warto wcześnie rozpocząć naukę czytania?

Ponieważ dziecko, które wcześnie opanuje sztukę czytania:

- ma większy zasób słów niż rówieśnicy 

- łatwiej koncentruje się na różnych zadaniach szkolnych

- szybko uczy się reguł, także społecznych

- kształtuje zdolność kategoryzacji, która jest uznawana za wskaźnik inteligencji

- rozwija pozytywny obraz własnej osoby

- osiąga sukcesy szkolne

 

Więcej informacji na temat metody na: http://www.cieszynska.pl/index.php?s=metoda