Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza pedagogiczna gotowości szkolnej składa się prób diagnostycznych oceniających rozwój dziecka, mających na celu ocenę stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się.
Próby diagnostyczne obejmują:

- badanie motoryki dużej,

- diagnozę rozwoju mowy,

- badanie sprawności manualnej i grafomotoryki,

- określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

- ocenę dominacji stronnej - lateralizacji

- diagnozę funkcji słuchowo-językowych

- ocenę rozwoju analizy i syntezy wzrokowej,

- badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych

- diagnozę dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

Trafna diagnoza jest punktem wyjścia do odpowiedniego przygotowania dziecka do nauki w szkole i zabezpieczenia go przed możliwymi trudnościami, pozwala na stymulacje tych funkcji, które rozwijają się zbyt wolno lub nieharmonijnie.