Diagnoza ADHD i ADD

Oferujemy przesiewowe badanie w kierunku ADHD i ADD za pomocą innowacyjnej, niemieckiej aparatury ADScan. Jest to szybka, nieinwazyjna, rzetelna, wystandaryzowana metoda. Diagnoza pogłębiona jest poprzez kwestionariusz bazujący na kryteriach diagnostycznych ADHD.

Trafna i rzetelna diagnoza jest punktem początkowym i najważniejszym w poprawie funkcjonowania.

 

Kiedy zgłosić się na badanie?

Jeśli Twoje dziecko przejawia:

 • zaburzeniama koncentracji uwagi,

  - nie potrafi skupić się na jednej czynności

  - ma problem z koncentracją podczas pracy

  - nie słyszy poleceń i nie odpowiada na nie

  - nie potrafi dokończyć rozpoczętej czynności

  - ma problem z zapamiętaniem przyswajanego materiału

  - zamyśla się

  - zapomina o różnych rzeczach

 • nadmierną impulsywność:

  - ma problemy z planowaniem własnej pracy

  - zawsze chce być pierwsze

  - nauczyciele często skarżą, że zakłóca ciszę podczas lekcji

  - miewa wybuchy złości

  - często nieumyślnie niszczy różne rzeczy

  - nie potrafi czekać np. na nagrodę

  - nie potrafi wykonać zadania zachowując określoną kolejność

 • nadruchliwość

  - nie potrafi spokojnie siedzieć, gdy wymaga tego sytuacja

  - ma stałą potrzeba ruchu

  - ma problem z zachowaniem spokoju, koncentracji

  - je w biegu

  - wpada na różne przedmioty

Jeśli Twoje dziecko przejawia część z powyższych zachowań istnieje prawdopodobieństwo, że jest dotknięte zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) lub deficytem koncentracji uwagi – ADD (jeśli nie przejawia zachowań impulsywnych i nadpobudliwych), charakterystycznym dla dzieci spokojnych, często niesłusznie uważanych za mniej zdolne.


Uzyskane za pomocą ADScanu wynki pozwalają obiektywnie stwierdzić:

 • czy pacjent może być dotknięty Syndromem Deficytu Uwagi (ADD) z dodatkową hiperaktywnością (ADHD) lub bez niej (ADD).

 • skuteczność podjętych działań np. psychoterapii, farmakoterapii

Ponadto mogą być punktem wyjścia do zaplanowania dalszej pracy z dzieckiem.

 

Oferta dla dzieci z ADHD:

- terapia metodą Warnkego

- trening zastępowania agresji

- warsztaty tematyczne